VHS Leverkusen Halk Yüksek Okulunda Almancay? anlamak, konu?mak, Almanca okuyup yazmay? ö?renmek

Almanca m? ö?renmek istiyorsunuz:

  • h?zl? ve yo?un olarak, ya da
  • uzun süreli ve mesle?inizin yan? s?ra yar?m gün?
  • Sabah, ö?leden sonra veya ak?amlar? olmak üzere size en uygun Kursu sunuyoruz. Her y?l sundu?umuz 100’ün üzerinde Almanca kursu ile, geni? kapsaml? seçeneklerimizden yararlan?n!

Bir belgeye mi ihtiyac?n?z var, yoksa bir s?nav? m? ba?armak istiyorsunuz? Sizi haz?rl?yor ve onayl? s?navlar sunuyoruz:

  • Ba?lang?ç Almanca S?nav? (A1)
  • Göçmenler için Almanca Testi (A2-B1)
  • Almanca Belgesi (B1)
  • Goethe Belgesi B2 ve C1
  • Ayl?k Vatanda?l??a Kabul Testleri

Almanca Kurslar?m?z hakk?nda hiçbir yükümlülük olmadan bilgi al?n. Uyum kurslar? ve vatanda?l??a kabul testleri ile ilgili tüm ayr?nt?lar hakk?nda bilgi edinin. Ücretsiz lisan seviye testinin de yap?ld??? bireysel dan??maya gelin.

 

Forum’un 239 no.l? odas?nda
Çar?amba günleri
saat 10:30 ile 12:30 aras?, (tatil günlerinde de)
Per?embe günleri
saat 16:30 ile 18:30 aras?
dan??ma düzenlenmektedir.

 

Daha fazla bilgi için:
Vera Strittmatter, Tel. 02 14 - 406 41 89

 

Leverkusen Halk Yüksek Okulu, telc GmbH ve Goethe Enstitüsünün onaylanm?? bir s?nav kurumu olup, Federal Göç ve Mülteci Dairesinin de i?birli?i orta??d?r.